Fáze projektu

WP10 – diseminace (probíhá trvale)

Hlavním úkolem tohoto souboru aktivit bude šíření povědomí o projektu. Silným nástrojem k tomu bude informační web, který bude v rámci projektu vytvořen. Bude řešen systémem pro správu obsahu (instalovaným dodavatelsky), aby do něj mohly přispívat všechny zainteresované strany. Sloužit však bude nejen jako interní, ale především externí informační nástroj o průběhu realizace a dosažených výsledcích projektu.

Po celou dobu jeho provozu bude nutné platit PR pracovníka, který se bude starat o aktualizaci obsahu webových stránek. Mezi jeho dalšími úkoly bude příprava závěrečného semináře, kam budou pozvání zástupci škol, zapojených do projektu, státní správy, příp. tisku, aby byly zhodnoceny výsledky projektu.

PR pracovník bude mimo to komunikovat s jednotlivci a firmami, které by mohly být ochotny podílet se finančně na zajištění lepší udržitelnosti výstupů projektu po jeho skončení. Další součástí tohoto souboru aktivit bude oslovení pedagogů z nepartnerských škol, kteří se zapojí do pilotních školení. Zde počítáme s pomocí partnerské školy. Součástí aktivity je také pořízení prezentační techniky a propagačních materiálů pro projekt.

Výstup: Obsah prezentačního webu, závěrečná konference

WP9 – pilotní výuka

Ve školním roce 2011/2012 probíhá pilotní výuka jazyků pro zrakově postižené žáky a studenty s pomocí kurzů vytvořených v rámci projektu na vybraných školách v Olomouckém kraji. Výuka se realizuje v učebně vybavené počítačem s připojením na internet. Jde o doplňkovou formu výuky, nikoli o základní učební materiál v běžném vyučování. Realizátor projektu  financuje práci školitele, který v této fázi vykonává činnost odborného dohledu.

Výstup: Nejméně 10 žáků zapojených do pilotní výuky, doloženo prezenčními listinami a záznamy z internetové aplikace (logy).

WP8 – školení lektorů

Před započetím pilotní výuky na vybraných školách je nutné naučit budoucí učitele práci s internetovou aplikací (LMS) a specifické didaktické postupy s kurzy souvisejícími. Za tímto účelem bude vyhledán jeden až dva školitelé, kteří budou se systémem podrobně seznámeni. Toto školení zajistí dodavatel vzdělávací aplikace.

Školitelé následně proškolí nejméně pět tutorů, kteří budou zajišťovat samotnou výuku žáků na školách. Očekáváme, že školitele nám dodá partnerská škola, která nám také pomůže s vyhledáním tutorů. Škola totiž disponuje speciálním pedagogickým centrem, které zajišťuje služby pro školy v Olomouckém kraji, které integrují zrakově postižené žáky do běžných tříd. Součástí této fáze bude také přizpůsobení zapojených škol k tomu, aby výuku mohly technicky a organizačně realizovat. Půjde např. o zajištění výuky daného jazyka ve třídě, kde mohou zrakově postižení žáci využívat počítač připojený na internet.

Výstup: jeden nebo dva školitelé a nejméně pět proškolených lektorů

WP7 – úpravy aplikace

Zde budou provedeny úpravy nutné k lepší možnosti využití aplikace slabozrakými, neboť současná podoba aplikace počítá primárně s nevidomými žáky. Úpravy pro slabozraké budou spočívat především v grafickém rozhraní aplikace, které jsou řešeny technologií CSS. Ve 13. až 18. měsíci budou proto připraveny čtyři nové grafické podoby (CSS styly) v závislosti na nejčastějších zrakových vadách (barvoslepost, světloplachost, šeroslepost, …) Jako konzultanti při jejich tvorbě budou využity služby oftalmologů, příp. jiných specialistů. Od 19. měsíce budou průběžně prováděny na základě zpětné vazby z provedených testů (zjištěných chyb), úpravy obsahu, metodologie kurzů, ale i vlastní výukové aplikace (LMS).

Výstup: Upravená výuková aplikace (LMS) a opravený obsah výukových kurzů.

WP6 – testování

Nelze předpokládat, že by tak rozsáhlý systém jako sada výukových modulů pro čtyři jazyky byla vytvořena zcela bezchybně. Proto je nutné provést interní testování funkčnosti celého výukového systému (aplikace, učebnice, zvuk, metodiky), což provede dodavatel vzdělávací aplikace. Realizátor projektu potom vlastními silami (s využitím testerů) ověří obsah a funkcionalitu vzdělávacího systému z pohledu koncového uživatele. S nabídkou testování oslovíme také partnerskou školu, příp. další zájemce z řad zrakově postižených.

Výstup: Zpětná vazba s návrhem úprav pro jednotlivé výukové moduly.

WP5 – metodologie

Každý komplexní materiál k výuce musí vedle části určené pro žáky obsahovat také podpůrné nástroje pro učitele. Těmi budou v případě jazykových kurzů vytvořených v rámci tohoto projektu především metodologie a studijní plány. Vzhledem ke specifikům cílové skupiny (zrakově postižení žáci) a inovativnosti použité technologie v dané lokalitě bude nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. Didaktické materiály připraví autoři učebnic spolu s autory výukové aplikace (LMS). Způsob provedení bude proto podobně jako při realizaci učebnic a aplikace dodavatelský.

Výstup: metodologie pro učitele, studijní plány

WP4 – vložení dat

Základním předpokladem pro běh internetové výukové aplikace (LMS) je její instalace. K tomu bude vzhledem ke kapacitním a výkonovým nárokům aplikace nutné pořídit nový serverový hardware. Po rozběhnutí aplikace dojde ke vložení digitálních dat (jak textových tak zvukových) na server. Velmi důležitou a náročnou činností je přitom synchronizace hlasu s textem. Vkládání cizojazyčných textů proběhne ve 13. až 15. měsíci realizace projektu. V 16. až 18. měsíci (tj. po jejich dokončení) budou vloženy české texty, zvukové nahrávky a studijní plány (vytvořené v rámci WP5 – metodologie).

Výstup: Běžící internetová aplikace (LMS) s vloženými texty i zvukem pro všechny jazyky.

WP3 – překlady textů

Texty učebnic pořízené rodilými mluvčími v rámci WP1 budou v jejich rodném jazyce. Vysvětlení látky, zadání cvičení a některé další části textu je však nutné přeložit do českého jazyka, aby jim žáci začínající s daným cizím jazykem rozuměli. To si vyžádá tříměsíční práci 4 lingvistů, které zaměstná žadatel.

Výstup: Učební texty přeložené do českého jazyka.

WP2 – zvukové nahrávky

V rámci této aktivity budou nejprve vybrání rodilí mluvčí pro nahrávky zvuků (hlasu) k jednotlivým lekcím jazykových modulů. Současně bude vybráno zvukové studio, které nahrávky profesionálním způsobem pořídí a následně zpracuje. Dále bude na základě výukových textů z WP1 vypracován scénář pro nahrávání zvukových doprovodů všech učebnic. Poté budou podle scénáře provedeny vlastní nahrávky v digitální podobě. Nakonec bude zvuk sestříhán a finálně zpracován (post-processing).

V dalších etapách projektu bude zvuk spolu s učebními texty vložen do internetové výukové aplikace (LMS). Tuto aktivitu budeme řešit dodavatelským způsobem, neboť nemáme vybavení ni zkušenosti pro tento druh vysoce odborné činnosti. Výše nákladů vychází z nutnosti zapojení rodilých mluvčích a časové i odborné náročnosti zpracování výsledných záznamů.

Výstup: Profesionálně pořízené, zdigitalizované a sestříhané zvukové nahrávky k jednotlivým jazykovým modulům.

WP1 – vytvoření textů

V průběhu této aktivity vytvoří vybraní rodilí mluvčí učební texty jednotlivých jazykových kurzů rozdělené do lekcí, tj. základ učebnice. Texty budou zahrnovat vysvětlení látky, cvičení, slovní zásobu apod. Učebnice bude muset brát ohled na specifika žáků s těžkým zrakovým postižením, takže např. nebude moci pro vysvětlování ani procvičování látky využívat grafiku.

Vytvořené texty budou v následujících fázích projektu spolu s vytvořenou hlasovou složkou vloženy do internetového výukového systému (LMS). Tvůrci obsahu budou rodilí mluvčí, tj. zahraniční lingvisté se znalostí speciální pedagogiky.

Výstup: Textová podoba učebnic pro všechny 4 jazyky + texty pro cvičení.