Realizační tým

PR pracovník: Vlastimil Ott (kontakt: vlastimil.ott@liberix.cz)
Pracovník se bude především starat o aktualizaci obsahu webových stránek. Mezi jeho dalšími úkoly bude příprava závěrečného semináře, kam budou pozvání zástupci škol, zapojených do projektu, státní správy, příp. tisku, aby byly zhodnoceny výsledky projektu. PR pracovník bude mimo to komunikovat s jednotlivci a firmami, které by mohly být ochotny podílet se finančně na zajištění lepší udržitelnosti výstupů projektu po jeho skončení.
překladatelé
Texty učebnic pořízené rodilými mluvčími v rámci fáze 1 budou v jejich rodném jazyce. Vysvětlení látky, zadání cvičení a některé další části textu je však nutné přeložit do českého jazyka, aby jim žáci začínající s daným cizím jazykem rozuměli. To bude náplní práce překladatelů.
testeři jazykové aplikace
Úkolem testerů bude především prověřit obsah a funkčnost internetové vzdělávací aplikace z pohledu koncového uživatele se zrakovým postižením. Na základě své práce připraví seznam závad k odstranění, příp. budou s dodavatelem aplikace jednat o možnostech technického řešení jejich připomínek.
školitel: Bronislava Hošková (kontakt: bronislava.hoskova@liberix.cz)
Školitel bude nejprve sám zaučen v ovládání internetové výukové aplikace a metodách výuky zrakově postižených žáků s jejím použitím. Následně sám zaučí tým tutorů, kteří budou vlastní výuku na školách provádět. Během pilotní výuky nad ní bude mít odborný dohled.
koordinátor projektu: Vlastimil Ott (kontakt: vlastimil.ott@liberix.cz)
Úlohou koordinátora bude v úvodních měsících sestavit realizační tým a zajistit technické vybavení pro jeho práci. Dále půjde o běžné manažerské aktivity (plánování, řízení, kontrola), včetně personálního managementu. Samozřejmostí je dohled nad včasným ukončováním a startem jednotlivých aktivit a vazby mezi nimi. Obtížná bude především koordinace subdodavatelů ze zahraničí.
administrativní pracovník: Jakub Šindelka (kontakt: jakub.sindelka@liberix.cz)
Úkolem administrativního pracovníka bude příprava podkladů pro průběžné a závěrečnou zprávu. Dohled nad vytvářením a náležitostmi výstupů projektu (prezenční listiny apod.) Dále potom vše týkající se personální administrativy, včetně dohledu nad evidencí pracovní doby pracovníků, komunikace se mzdovým účetním apod. Do běžné agendy budou spadat též nákupy spotřebního materiálu, vyřizování smluv s dodavateli objemnějších zakázek apod.
finanční manažer: Michal Medek (kontakt: michal.medek@liberix.cz)
Nutnost zaměstnání finančního manažera vychází z rozsahu a komplexnosti projektu, stejně jako nutnosti vypsat několik výběrových řízení. Také vypracovávání průběžných zpráv a žádostí o platby, jakožto součásti řízení peněžních toků v souvislosti s realizací projektu, bude v náplni jeho práce.