Výzva k podání nabídek: Instalace a úprava webové aplikace

Obsahem zakázky je instalace webové aplikace a přizpůsobení systému požadavkům projektu s ohledem na cílovou skupinu projektu, tj.provedení úprav v oblasti grafického rozhraní aplikace (řešeno technologií CSS) pro skupinu slabozrakých. Součástí budou i čtyři nové grafické podoby (CSS styly) v závislosti na nejčastějších zrakových vadách (barvoslepost, světloplachost, šeroslepost ..). Pro tuto oblast nutno využít služby oftalmologů, případně jiných specialistů.

Název programu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektuCZ.01.07/1.2.12/01.0023
Název projektu:Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky
Název příjemce podpory (realizátora projektu)Liberix, o.p.s.
Název zakázky:Instalace a customizace webové aplikace
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :Služba
Datum vyhlášení zakázky:01.03.2010
Název/ obchodní firma zadavatele:Liberix, o.p.s.
Sídlo zadavatele:Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)Mgr.Ivan Bíbr

Tel. 585 221 026
e-mail: ivan.bibr@liberix.cz

IČ zadavatele:26860015
DIČ zadavatele:CZ26860015
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):Mgr. Vlastimil Ott vlastimil.ott@liberix.cz

606 716 243

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)Datum zahájení – 01.03.2010

Datum ukončení příjmu – 17.03.2010 do 13,00 hodin.

Popis předmětu zakázky:Instalace a customizace webové aplikace včetně testování aplikace a jazykových dat
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:Instalace a customizace – 416 500,-Kč bez DPH, 499 800,-Kč včetně DPH.

Testování aplikace – 119 000,-Kč bez DPH, 142 800,-Kč včetně DPH.

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázkyPrůběžné plnění zakázky u instalace a customizace v období 4/2010 – 10/2010.

Průběžné plnění zakázky u testování 10/2010 – 3/2011.

Místa dodání/převzetí nabídky:Sídlo zadavatele.
Hodnotící kritéria:
 • Dosavadní prokázané zkušenosti s instalací a customizací webové aplikace. Váha kritéria 50%.
 • Nabídková cena. Váha kritéria 50%.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace1:
 • Uchazeč musí doložit doklad o spolupráci s originálními autory systémů Wiking, Pytis, LCG a aplikací Eurochance a Langsschool.eu.
 • Musí doložit alespoň jednu praktickou instalaci a customizaci webové aplikace.
 • Zakázka musí být zpracována komplexně, není možné dílčí plnění.
 • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Musí doložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 90-ti dnů ode dne podání nabídky.
 • Musí doložit kopii dokladu o oprávnění k podnikání.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče (v listinné podobě) nebo elektronicky, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Další podmínky pro plnění zakázky:*
 • Komunikace se zadavatelem a předložená nabídka musí být v českém jazyce.
 • Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
 • Součástí nabídky ze strany uchazeče musí být i návrh obchodní smlouvy na předmět zakázky.
 • V případě neplnění povinností plynoucích pro dodavatele ze smlouvy, bude ze strany zadavatele vymáhána smluvní pokuta.
 • Je možná měsíční fakturace provedených prací.

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v níže uvedené zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace

Obsah zakázky

Obsahem zakázky je instalace webové aplikace a přizpůsobení systému požadavkům projektu s ohledem na cílovou skupinu projektu, tj.provedení úprav v oblasti grafického rozhraní aplikace (řešeno technologií CSS) pro skupinu slabozrakých. Součástí budou i čtyři nové grafické podoby (CSS styly) v závislosti na nejčastějších zrakových vadách (barvoslepost, světloplachost, šeroslepost ..). Pro tuto oblast nutno využít služby oftalmologů, případně jiných specialistů.

Obsahem testování je provedení interního testování funkčnosti celého výukového systému (aplikace, učebnice, zvuk, metodika) a provedení úprav nastavení.

Doba a místo plnění zakázek

Termíny pro předání – zakázka v oblasti vložení dat a customizace musí být komplexně dokončena nejpozději do 31.10.2010, v oblasti testování aplikace do 31.3.2011. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí doložit doklad o spolupráci s originálními autory systémů Wiking, Pytis, LCG a aplikací Eurochance a Langsschool.eu. Musí doložit alespoň jednu praktickou instalaci a customizaci webové aplikace

Hodnota zakázky

Hodnota zakázky je pro oblast vložení dat a customizaci maximálně 416 500,-Kč bez DPH (499 800,-Kč včetně DPH), pro oblast testování aplikace 119 000,-Kč bez DPH (142 800,-Kč včetně DPH). Tyto částky jsou nepřekročitelné.

Hodnotící kritéria

Pro výběr z předložených nabídek budou rozhodující dvě kritéria:

 • dosavadní prokázané zkušenosti s instalací a customizací webové aplikace. Váha tohoto kritéria je 50%.
 • nabídková cena. Váha kritéria je 50%

Hodnocení nabídek bude provádět osoba pověřená zadavatelem.

Pro hodnocení ceny se použije vzorec : (nejvýhodnější nabídka,tzn.nejnižší cena/cena hodnocené nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

Pro hodnocení subjektivní nabídky (prokázané zkušenosti) se použije bodová stupnice 1-100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitel je povinen zdůvodnit své rozhodnutí. U tohoto kritéria bude použit vzorec: (počet bodů hodnocené nabídky/100) x váha vyjádřená v procentech.

Vážené bodové zisky za obě hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Návrh smlouvy

Uchazeč v rámci své nabídky předloží i návrh smlouvy na dodávku předmětu zakázky včetně obchodních podmínek. Smlouva musí mít písemnou podobu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 • smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud je přiděleno)
 • předmět plnění konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně
 • cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, případně vést, že dodavatel není plátcem DPH
 • doba a místo plnění
 • platební podmínky.
 • ustanovení o smluvní pokutě pro případ nedodržení podmínek smlouvy.
Jméno:Vlastimil
Příjmení:Ott
E-mail:Vlastimil.ott@liberix.cz
Telefon:595 175 184

1 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky