Výzva k podání nabídek na vypracování metodologie

Uchazeč musí připravit metodologii výuky a učební plány pro jazykové kurzy pro „falešné začátečníky“ (pro angličtinu a němčinu úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1, pro italštinu a španělštinu úroveň A1 – A2), přičemž musí vyhovovat potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých. Nemohou proto například obsahovat odkazy na různé grafické prvky. Metodologie musí být vypracována pro každý z jazyků zvlášť. Při tvorbě metodologie výuky je nutno vycházet i z již vytvořených učebních textů, které jsou k dispozici v digitální podobě a na vyžádání budou uchazeči poskytnuty.

Název programu:Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektuCZ.01.07/1.2.12/01.0023
Název projektu:Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky
Název příjemce podpory (realizátora projektu)Liberix, o.p.s.
Název zakázky:Vypracování metodologie
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :Služba
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:Liberix, o.p.s.
Sídlo zadavatele:Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)Mgr.Ivan Bíbr
Tel. 585 221 026
e-mail: ivan.bibr@liberix.cz
IČ zadavatele:26860015
DIČ zadavatele:CZ26860015
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):Mgr. Vlastimil Ott
vlastimil.ott@liberix.cz
606 716 243
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)Datum zahájení – 17.2. 2010
Datum ukončení příjmu – 10.3.2010 13.00
Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč :198 333,-Kč bez DPH,
238 000,-Kč včetně DPH.
Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázkyPrůběžné plnění zakázky v období 4/2010 – 6/2010.
Místa dodání/převzetí nabídky:Sídlo zadavatele.
Hodnotící kritéria:
 • Dosavadní prokázané zkušenosti s tvorbou metodologie výukových aplikací pro zrakově postižené. Váha kritéria 60%.
 • Nabídková cena. Váha kritéria 40%.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace1:
 • Uchazeč musí doložit písemný doklad o pedagogickém vzdělání (absolvování pedagogického minima nebo pedagogické fakulty).
 • Musí doložit písemné potvrzení o praxi v daném oboru.
 • Zakázka musí být zpracována komplexně, není možné dílčí plnění (např.pouze některé jazykové verze).
 • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Musí doložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů ode dne podání nabídky.
 • Musí doložit kopii dokladu o oprávnění k podnikání.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče (v listinné podobě) nebo elektronicky, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Další podmínky pro plnění zakázky:*
 • Komunikace se zadavatelem a předložená nabídka musí být v českém jazyce.
 • Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
 • Součástí nabídky ze strany uchazeče musí být i návrh obchodní smlouvy na předmět zakázky.
 • V případě neplnění povinností plynoucích pro dodavatele ze smlouvy, bude ze strany zadavatele vymáhána smluvní pokuta.
 • Je možná dílčí fakturace v průběhu plnění zakázky, vždy však jen za komplexně zpracovanou jazykovou verzi metodologie a v pověrné výši, tzn. jedna jazyková verze = ¼ hodnoty zakázky.

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v níže uvedené zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace

Obsah zakázky

Uchazeč musí připravit metodologii výuky a učební plány pro jazykové kurzy pro „falešné začátečníky“ (pro angličtinu a němčinu úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1, pro italštinu a španělštinu úroveň A1 – A2), přičemž musí vyhovovat potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých. Nemohou proto například obsahovat odkazy na různé grafické prvky. Metodologie musí být vypracována pro každý z jazyků zvlášť. Při tvorbě metodologie výuky je nutno vycházet i z již vytvořených učebních textů, které jsou k dispozici v digitální podobě a na vyžádání budou uchazeči poskytnuty.

Doba a místo plnění zakázek

Termíny pro předání – všechny metodologie výuky musí být předány nejpozději do 30.6.2010. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí doložit písemný doklad o pedagogickém vzdělání (absolvování pedagogického minima nebo pedagogické fakulty) a musí doložit písemné potvrzení o praxi v daném oboru

Hodnota zakázky

Hodnota zakázky je maximálně 198 333,-Kč bez DPH (238 000,-Kč včetně DPH). Tato částka je nepřekročitelná.

Hodnotící kritéria

Pro výběr z předložených nabídek budou rozhodující dvě kritéria:

 • dosavadní prokázané zkušenosti s tvorbou metodologie výukových aplikací pro zrakově postižené. Váha kritéria je 60%.
 • nabídková cena. Váha kritéria je 40%

Hodnocení nabídek bude provádět osoba pověřená zadavatelem.

Pro hodnocení ceny se použije vzorec: (nejvýhodnější nabídka,tzn.nejnižší cena/cena hodnocené nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

Pro hodnocení subjektivní nabídky (prokázané zkušenosti) se použije bodová stupnice 1-100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitel je povinen zdůvodnit své rozhodnutí. U tohoto kritéria bude použit vzorec: (počet bodů hodnocené nabídky/100) x váha vyjádřená v procentech.

Vážené bodové zisky za obě hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Návrh smlouvy

Uchazeč v rámci své nabídky předloží i návrh smlouvy na dodávku předmětu zakázky včetně obchodních podmínek. Smlouva musí mít písemnou podobu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 • smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud je přiděleno)
 • předmět plnění konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně
 • cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, případně vést, že dodavatel není plátcem DPH
 • doba a místo plnění
 • platební podmínky.
 • ustanovení o smluvní pokutě pro případ nedodržení podmínek smlouvy.
Jméno:Vlastimil
Příjmení:Ott
E-mail:Vlastimil.ott@liberix.cz
Telefon:595175184

1 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky