Výzva k podání nabídek – Tvorba učebních textů jazykových kurzů pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině

Výzva k podání nabídek na vytvoření jazykových kurzů pro „falešné začátečníky“ (úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1) za pomoci rodilých mluvčí, rozdělených do jednotlivých kurzů vyhovujících potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých.

Výzva k podání nabídek

Název programu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektuCZ.01.07/1.2.12/01.0023
Název projektu:Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky
Název příjemce podpory (realizátora projektu)Liberix, o.p.s.
Název zakázkyTvorba učebních textů jazykových kurzů pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :Dodávka v digitální podobě
Datum vyhlášení zakázky:10.06.2009
Název/ obchodní firma zadavatele:Liberix, o.p.s.
Sídlo zadavatele:Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)Mgr. Ivan Bíbr, tel. 585 221 026, e-mail: ivan.bibr@liberix.cz
IČ zadavatele:26860015
DIČ zadavatele:CZ26860015
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):Mgr. Vlastimil Ott

vlastimil.ott@liberix.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)Datum zahájení – 10.06.2009.

Datum ukončení příjmu – 24.06.2009 do 14,00 hodin.

Popis předmětu zakázky:Vytvoření učebních textů jazykových kurzů pro „falešné začátečníky“ (úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1 pro angličtinu a němčinu, úroveň A1 – A2 pro italštinu a španělštinu) za pomoci rodilých mluvčích, rozdělených do jednotlivých lekcí vyhovujících potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých. Kurzy musí zahrnovat vysvětlení probírané látky, cvičení a slovní zásobu bez použití grafických prvků. Jednotlivé kurzy musí být v angličtině, italštině, němčině a španělštině. Počet lekcí v jednotlivých jazycích: 10 – 12.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč :1 000 000,-Kč bez DPH,

1 190 000,-Kč včetně DPH.

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázkyPrůběžné plnění zakázky do konce roku 2009.
Místa dodání/převzetí nabídky:Sídlo zadavatele.
Hodnotící kritéria:
 • Dosavadní prokázané zkušenosti s vývojem výukových aplikaci pro těžce zrakově postižené. Váha kritéria 70%.
 • Nabídková cena. Váha kritéria 30%.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace
 • Uchazeč musí ovládat systémy LCG, Pytis, Wiking.
 • Musí doložit alespoň jedno praktické nasazení on-line výukových produktů pro nevidomé s využitím software LCG, Pytis, Wiking
 • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
 • Musí doložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 90-ti dnů ode dne podání nabídky.
 • Musí doložit kopii dokladu o oprávnění k podnikání.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče (v listinné podobě) nebo elektronicky, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Další podmínky pro plnění zakázky:*
 • Komunikace se zadavatelem a předložená nabídka musí být v českém jazyce.
 • Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
 • Součástí nabídky ze strany uchazeče musí být i návrh obchodní smlouvy na předmět zakázky.
 • V případě neplnění povinností plynoucích pro dodavatele ze smlouvy, bude ze strany zadavatele vymáhána smluvní pokuta.
 • Uchazeči může být poskytnuta zálohová platba. Ta musí být vyúčtována nejpozději v termínu předání posledního jazykového modulu, tj. do 31.12.2009.

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v níže uvedené zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč musí za pomoci rodilých mluvní připravit jazykové kurzy pro „falešné začátečníky“ (úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1). Kurzy musí být zpracovány v angličtině, němčině, španělštině a italštině. Kurzy musí vyhovovat potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých. Nemohou proto například obsahovat odkazy na různé grafické prvky. Kurzy musí zahrnovat vysvětlení probírané látky, cvičení a slovní zásobu. Jednotlivé kurzy musí být v angličtině, italštině, němčině a španělštině. Podmínkou je 10 – 12 kurzů v rámci jednotlivých jazyků. Kurzy musí být zpracovány v digitální formě.

Doba a místo plnění zakázek

Termíny pro předání jednotlivých jazykových modulů v digitální formě zadavateli:

 • do 15.8.2009 kurzy v angličtině,
 • do 30.9.2009 kurzy v němčině,
 • do 15.11.2009 kurzy v italštině,
 • do 31.12.2009 kurzy ve španělštině.

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí důvěryhodně prokázat, že ovládá systémy LCG, Pytis, Wiking.

Uchazeč musí doložit alespoň jedno praktické nasazení on-line výukových produktů pro nevidomé s využitím software LCG, Pytis, Wiking

Návrh smlouvy

Uchazeč v rámci své nabídky předloží i návrh smlouvy na dodávku předmětu zakázky včetně obchodních podmínek. Smlouva musí mít písemnou podobu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 • smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud je přiděleno)
 • předmět plnění konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně
 • cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, případně vést, že dodavatel není plátcem DPH
 • doba a místo plnění
 • platební podmínky
 • ustanovení o smluvní pokutě pro případ nedodržení podmínek smlouvy.

Výzva bude na www.kr-olomoucky.cz/opvk (v sekci „Veřejné zakázky“) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.